Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště naší školy sestává z metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa.

ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky )
2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti: členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro ŽÁKY, RODIČE a PEDAGOGY
3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti: cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění
4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů: cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem podpořit dobré vztahy ve třídě, mezi dětmi, s učitelem)
5. Osvětová činnost: metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele), osvěta zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.)
6. Řešení výchovných problémů: při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání

Poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Bezpečný internet

Projekt Nenech to být (prevence šikany)

Cvičení pro trénink paměti a koncentrace (pondělky odpoledne a čtvrtky ráno)

Program 2018: Hry na rozvíjení sebeúcty

Program 2017: Tréma a strachy? - zvládneme je taky!

Autoevaluace - Klima třídy 2017


 

Metodik prevence: Mgr. Martina Ludvíková

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 13.45 hod, e-mail: ludvikova@zsbratronice.cz, tel.: 608 837 530

Hlavní úkolem metodika je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií. Konkrétní aktivity zahrnuje zpracovaný „Minimální preventivní program“.

Školní metodik prevence řeší zejména:

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.


 

Výchovný poradce: Mgr. Kamil Libich

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.15 - 15.45 hod, e-mail: spp@zsbratronice.cz

Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výchovný poradce se zabývá hlavně:

řešením výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, podporou talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, podporou žáků s podpůrnými opatřeními a jejich reedukací, spoluprací s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte.


 

Od školního roku 2017-2018 působí na naší škole školní psycholog.

Školní psycholog: Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

Konzultační hodiny: každý čtvrtek 7.45 - 8.30 a 13. 00 - 14.15 hod

Telefon: 736 540 811, e-mail: spp@zsbratronice.cz

Co školní psycholog dělá?
 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste si představovali
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak na ně
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc v rodině, hádka s kamarádem, tréma, motivace)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci)
 • když si potřebujete o čemkoli popovídat

Zákonní zástupci:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že dítěti to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit o čemkoliv
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by se dít nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, nemoc, nový sourozenec)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády, chová se jinak než obvykle)

 

Seznam zařízení zabývajících se výchovně-vzdělávacími problémy a prevencí sociálně-patologických jevů:

Pedagogicko-psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno, Telefon: 312661044, Mobil: 733640082 e-mail: ppp.kladno@mybox.cz - provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy a diagnostikuje poruchy učení a chování

Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, 272 01 Kladno

Odbor sociální Magistrát města Kladna, Severní 2952, 272 04 Kladno

Středisko výchovné péče Dobřichovice, Tomanova 1361, 274 01 Slaný

Městská policie Kladno, Městský úřad, nám. Starosty Pavla, 272 01 Kladno

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry Kladno - http://www.ldkladno.cz/, 312 684 444

Linka bezpečí - http://www.linkabezpeci.cz/, 116 111

Kde ještě hledat pomoc:

Rodičovská linka - 840 111 234

http://chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz, www.napisnam.cz

Policie ČR - 158, http://aplikace.policie.cz/hotline, http://www.horkalinka.cz/index.asp (hlášení nevhodného či nezákonného obsahu na internetu)

 EU Copyright | Page