Školní poradenské pracoviště

ŠPP zajišťuje tyto základní oblasti činností:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky )
2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti: členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro ŽÁKY, RODIČE a PEDAGOGY
3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti: cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění
4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů: cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem podpořit dobré vztahy ve třídě, mezi dětmi, s učitelem)
5. Osvětová činnost: metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele), osvěta zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.)
6. Řešení výchovných problémů: při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání

Poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce a metodika prevence, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Bezpečný internet


 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Ludvíková

Konzultační hodiny: každé úterý 13.00 - 13.45 hod. nebo po tel. domluvě

Telefon: 603 798 245, e-mail: martina@i-ludvik.cz

Hlavní úkolem metodika je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií. Konkrétní aktivity zahrnuje zpracovaný „Minimální preventivní program“.

Školní metodik prevence řeší zejména:

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

V rámci primární prevence jsme zapojeni do projektu: http://centrumvega.cz/primarni-prevence-ohrozeni-deti-1-trid-zs/


 

Výchovný poradce: Mgr. Kamil Libich

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.15 - 14.30 hod nebo po tel. domluvě

Telefon: 602 256 774, e-mail: k.libich@volny.cz

Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výchovný poradce se zabývá hlavně:

řešením výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, podporou talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, spoluprací s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte.


 

Seznam zařízení zabývajících se výchovně-vzdělávacími problémy a prevencí sociálně-patologických jevů:

Pedagogicko-psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno, Telefon: 312661044, Mobil: 733640082 e-mail: ppp.kladno@mybox.cz - provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy a diagnostikuje poruchy učení a chování

Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, 272 01 Kladno

Odbor sociální Magistrát města Kladna, Severní 2952, 272 04 Kladno

Středisko výchovné péče Dobřichovice, Tomanova 1361, 274 01 Slaný

Městská policie Kladno, Městský úřad, nám. Starosty Pavla, 272 01 Kladno

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry Kladno - http://www.ldkladno.cz/, 312 684 444

Linka bezpečí - http://www.linkabezpeci.cz/, 116 111

Kde ještě hledat pomoc:

Rodičovská linka - 840 111 234

http://chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz

www.napisnam.cz

Policie ČR - 158, http://aplikace.policie.cz/hotline, http://www.horkalinka.cz/index.asp (hlášení nevhodného či nezákonného obsahu na internetu)

 EU Copyright | Page