Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat pro rozšíření Vašich obzorů.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se.

***

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Březen 2018

Motto na březen: „Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Oscar Wilde

 

Autoevaluace - klima školy očima rodičů 2018

 

Co nás čeká v březnu:

26. 2. - 2. 3. - jarní prázdniny ZŠ

pá 9. března - divadlo Kuba Kubikula

12. - 18. března - Národní týden trénování paměti - https://www.treninkpameti.com/pametove-hry-na-internetu/

po 19. března - dopravní výchova MŠ

čt 22. března - zumba Indiánka MŠ

čt 22. března - keramika s Martinou ZŠ / Jarní tvoření

po 26. února - fotografování třídních kolektivů

út 27. února - zumba Pekařka ZŠ

st 28. března - velikonoční dílny ŠD

st 28. března - Noc s Andersenem ZŠ

čt 29. března - po 2. dubna - velikonoční prázdniny ZŠ

Program Hry na rozvíjení sebeúcty

Program Cvičení pro trénink paměti a koncentrace

 
Uložte si do kalendáře - plánované akce na 2. pololetí:
20. dubna - zápis do 1. ročníku ZŠ Pozvánka k zápisu - Žádost o přijetí k PŠD - Žádost o odklad PŠD
10. května - zápis dětí do MŠ - Žádost o přijetí
10. června - zahradní slavnosti školy
29. června - ukončení školního roku 2017/18, vysvědčení ZŠ
2. - 4. července - provoz MŠ
27. - 31. srpna - provoz MŠ (ne pro nově přijaté děti!)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2018

 

Noviny březen 2018

 

Ze školy

V pátek před jarními prázdninami proběhl ve škole projektový den na téma: Nebezpečné návykové látky (alkohol, tabák…). Pod vedením učitelek žáci naší školy poznali problematiku týkající se užívání alkoholu a dalších omamných látek a seznámili se s poškozením lidského organismu díky kouření a zneužívání návykových látek. V hodinách prvouky a přírodovědy jsme rozebírali téma z hlediska botanického a lékařského, v matematice v rámci finanční gramotnosti starší žáci počítali u kuřáků a alkoholiků finanční výdaje za cigarety a alkohol, v českém jazyce byla prezentována pohádka Opičí království, řešily se rébusy, křížovky a kvízy, při výtvarné či pracovní výchově vznikaly propagační plakáty a materiály proti užívání omamných a návykových látek apod.

Prevenci rizikového chování se věnujeme pečlivě a pravidelně každý měsíc, buď v předmětech při vyučování, kde vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu, nebo pořádáme projektové dny svépomocí, či pozveme odborníky zvenčí, zabývající se prevencí rizikového chování. Ve škole probíhá Dopravní výchova pro 4. ročník/ pořádá Labyrint Kladno. V říjnu se uskutečnil projektový den: Výživa a zdravý životní styl. V listopadu preventivní pořad Etiketa a školní řád I. a Bobřík informatiky pro 5. ročník. V prosinci u nás hostovalo divadlo VeTři s preventivním programem: Obtěžování (kontakt dítěte s cizím člověkem), kyberšikana, internetová kriminalita. V lednu a únoru měli možnost žáci s rodiči vyplnit dotazník: Spokojenost se školním stravováním, taktéž elektronický dotazník pro rodiče: Klima školy. Škola nabízí i nespecifickou primární prevenci pro žáky formou zájmových aktivit (sborový zpěv, hra na flétnu, kytaru, pohybové hry, florbal, zumba, výtvarné činnosti, šikovné ručičky, keramika, pečení, vaření a smažení, angličtina. Letos nově hry pro rozvíjení sebeúcty, kde je program rozdělen do několika bloků, zájemci se mohou zúčastnit buď celého programu či jen vybraných částí (v měsíci březnu: Sebepřijetí – jsem v pohodě sám se sebou). Nabízíme i cvičení pro rozvoj paměti a koncentrace. Na škole probíhá mnoho dalších akcí, o kterých pravidelně informujeme naše čtenáře v těchto listech.

Měsíc březen nám přinesl i další zajímavé činnosti. Začátkem měsíce proběhl cvičný požární poplach, také za námi přijelo divadlo s pohádkou Kuba Kubikula. Pro děti a jejich rodiče probíhala keramická dílna s jarním tvořením. Třídní kolektivy i jednotlivce přijel vyfotografovat pan Suchopár. S Petrou se tančila zumba Pekařka. Ve školní družině si děti užily velikonoční dílničky. Ze středy 28. 3. na čtvrtek 29. 3. všichni žáci čtenáři měli možnost trávit s námi ve škole Noc s Andersenem – přespání ve škole se čtením knih a spoustou zajímavých aktivit. Ráno jsme se s malými čtenáři rozloučili a všichni se už těšili na očekávané Velikonoce.

Pohodičku a radostné prožití těchto svátků, mnoho sluníčka, úsměvů a dobré nálady Vám všem přejí děti i učitelé!

Za školu Martina Ludvíková

 

Plánované akce školy a školky na DUBEN:

  • Velikonoční prázdniny- 29. března- 2. dubna

  • Kuchařský den se zábavným programem

  • 16. dubna Pedagogická rada

  • 18. dubna Kouzelné představení Kellner

  • 20. dubna zápis dětí do 1. ročníku

  • 30. dubna- volno pro žáky školy

 

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 20. dubna 2018 od 14 do 17.30 hod. v budově Základní školy v Bratronicích.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a děti, které mají z loňského šk. roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i rodiče s dětmi, kteří budou o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijaté pouze na písemnou žádost rodičů a na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

Zákonní zástupci k zápisu donesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Formuláře budou včas k dispozici v MŠ Bratronice, ve škole, na stránkách školy www.zsbratronice.cz, lze je také vyplnit na místě při zápisu.

Těšíme se na setkání s rodiči a dětmi.

Vendula Holmanová

 

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright